كتیبه حسین آباد
 


این كتیبه در دو كیلومتری غرب بیشاپور به دست آمده است.كتیبه بر سنگی دایره شكل نوشته شده است كه در اصل درپوش استودان بوده است.كتیبه به نام متوفی برزین است.این كتیبه در موزه بیشاپور نگه داری میشود

این آرامگاه
ازآن بهشت بر
برزین است

 

 

 


:آوانوشت كتیبه

 

 

 

 
منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران