D colspan="3"> 
ساسانیان
 

سنگ نگاره گویوم

 


بهرام دوم- شاه در گویوم

این نقش را لوئی واندنبرگ در سال 1336در گویوم فارس پیدا کرد که اثری ناتمام است. این نگاره  به سبب نامناسب بودن سنگ چنان آسیب دیده است که به زحمت قابل دیدن است. بومی ها این نگاره را نیز نقش رستم می خوانند. از میان شاهان ساسانی که نگاره ای از خود به یادگار گذاشته اند، تنها بهرام دوم است که از سفارش نگاره دیهیم ستانی از ایزدان پرهیز کرده است. در این رفتار نیز می توان به نقش کردر اندیشید که ظاهراً میل به کمرنگ کردن نقش آنها در اعطای دیهیم شاهی داشته است.

 


بهرام دوم- شاه در گویوم

بهرام دوم- شاه در گویوم

 
اطلس تاریخ ایران