كتیبه گلی بر مزاری
 


این كتیبه در سال 1372 در جنوب كازرون كشف شد.جای دقیق پیدایی آن مشخص نیست.سنگی كه كتیبه روی آن نوشته شده است از نوع تابوت است.درازای آن 146 و پخنای آن 53 سانتیمتر است. این كتیبه در خانه شخصی یكی از اهالی كازرون نگه داری میشود

این آرامگاه
در ماه آبان در سال نود یزدگردی
ماهان بهشت بهر
برای اناهید پیروز
كه زن او بود
فرمود بسازند
بهشت بهره اناهید پیروز باد
اورمزد
هر دو را به بهشت برین جای دهاد

 

 

 


:آوانوشت كتیبه

 

 

 

 
منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران