سنگ نگاره های ساسانی

نگاره تازه یافت شده برمی دیلک

سر ستون سنگی برمی دیلک- محل نگه داری نارنجستان قوام شیراز

Next>>