نگاره تازه یافت شده برمی دیلک
 
 

سر ستون سنگی با نقش و نوشته در برمی دیلک به دست آمده که هم اکنون در نارنجستان قوام نگه داری می شود. این سنگ در قابی شیشه ای قرار دارد و در چهار طرف آن چهار نقش با نوشته های مخصوص به خود دیده می شود.

در سمت شکال اردشیر اول
سمت جنوب شاپور اول
سمت شرق دو نفر نامشخص
سمت غرب یک نفر نامشخص
بالای سر هر کدام نوشته ای به خط پلوی کنده شده است

 

نگاره تازه یافت شده برمی دیلک

بازدید محلی در اردیبهشت 90
اطلس تاریخ ایران