كتیبه دختر گبر اقلید
 


اقلید در جنوب غربی آباده است. هنگامی كه از آباده به سوی اقلید می آییم در سمت چپ جاده به چند تپه بر میخوریم .در پای تپه دوم امامزاده ای با گورستانی بزرگ قرار دارد. در نیمه های این تپه در صخره سنگی، حوضی تراشیده شده است كه در نمای جلوی آن در قابی 160*56 سانتیمتری نبشته ای در 21 سطر عمودی حك شده است. این حوض به حوض گبر معروف است.بخشی از هشت سطر نخست نبشته آسیب دیده است.تاریخ نبشته 11-12 آبان از ششمین سال فرمانروایی یزدگرد است.با توجه به سبك قبر احتمالا این نبشته مربوط به زمان یزدگرد سوم است.این نبشته به همراه نبشته های دربند قفقاز و چند نبشته در حوالی تخت جمشید از مهمترین نبشته های پهلوی به خط شكسته با سطرهای عمودی هستند.این حوض سنگی در نبشته یاد شده دخمه نامیده می شود.هومباخ به این نتیجه رسیده كه دخمه در اصل آرامگاه محصور است. به این ترتیب در حوض سنگی، یك نفر به راحتی می توانسته است با زانوی جمع شده دفن شده باشد.در روزگاری این حوض سرپوشی از تخته سنگ داشته است. این كتیبه قدیمی ترین كتیبه سنگ مزار كشف شده در ایران به خط پهلوی است

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : یافته های تازه از ایران باستان

پروفسور هینتس - ترجمه دكتر پرویز رجبی

 

 

 

:ترجمه متن

 1. این دخمه
 2. .......
 3. بابكان
 4. یكم
 5. ....
 6. ......
 7. ......
 8. زرتشتیان
 9. وبیشاپور
 10. مرزبان فرمود
 11. ساختن و این ماه
 12. آبان در
 13. سال 6 یزدگرد
 14. شاهان شاه
 15. وروزخور به بخت
 16. شدوروز ماه
 17. تنی به این آیین را
 18. به دخمه نهاده و
 19. خواسته(ای) به ارزش
 20. 12000 مزد
 21. فرمود دادن

 

تصویر از راهنمای گردشگری - سازمان میراث فرهنگی
اطلس تاریخ ایران