كتیبه بیشاپور یك
كتیبه بیشاپور دو
كتیبه بیشاپور سه
كتیبه بیشاپور چهار
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه بیشاپور شش

كتیبه بیشاپور شش
 

یكی از قطعات پراكنده ای است كه در موزه بیشاپور نگه داری میشود. محل كشف آن مشخص نیست

وراز
خویش

 

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران