كتیبه بیشاپور پنج
 

كتیبه بیشاپور یك
كتیبه بیشاپور دو
كتیبه بیشاپور سه
كتیبه بیشاپور چهار
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه بیشاپور ششاین كتیبه بر روی سرپوش استودان نوشته شده است.بلندی سرپوش 37×130 سانتی متر است. این كتیبه اكنون در موزه بیشاپور نگه داری میشود

این آرامگاه
ازآن انوشه روان پناه
پسر ماهداد گشنسب است
او را بهشت برین باشد

 

 

 

:آوانوشت كتیبه

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران