كیبه بیشاپور چهار
 

كتیبه بیشاپور یك
كتیبه بیشاپور دو
كتیبه بیشاپور سه
كتیبه بیشاپور چهار
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه بیشاپور ششاین كتیبه در سال 1347 در حفاریهای بیشاپور توسط گروه دكتر سرفراز به دست آمد.این كتیبه 53 سانتی متر درازا دارد

این آرامگاه
فرخ مرد،پسر ماه فرو
اورابهشت بهر باشد

 

 

 

:آوانوشت كتیبه

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران