كتیبه بیشاپور سه
 

كتیبه بیشاپور یك
كتیبه بیشاپور دو
كتیبه بیشاپور سه
كتیبه بیشاپور چهار
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه بیشاپور شش


این كتیبه در نقش برجسته شاپور اول در تنگ چوگان ،نقش برجسته شماره دو در میان سر اسب و زانوی فیلیپ عرب نوشته شده است. سال نوشتن آن احتمالا 650 تا 750 میلادی است

مهردان
دوست(قرین در) بهشت اعلی
انوشه روان باشد

 

 

 

:آوانوشت كتیبه

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران