كتیبه بیشاپور دو
 

كتیبه بیشاپور یك
كتیبه بیشاپور دو
كتیبه بیشاپور سه
كتیبه بیشاپور چهار
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه بیشاپور ششاین كتیبه در سال 1941 توسط گیرشمن در بیشاپور كشف شد و در سال 1941 از پایگاه باستان شناسی بیشاپور دزدیده شد.

این آرامگاه
از آن بهشت بهر
است.......

 

 

 

آوانوشت

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران