كتیبه بیشاپور یك
 

كتیبه بیشاپور یك
كتیبه بیشاپور دو
كتیبه بیشاپور سه
كتیبه بیشاپور چهار
كتیبه بیشاپور پنج
كتیبه بیشاپور ششگیرشمن این كتیبه را در سال 1951 در بیشاپور یافت.این كتیبه احتمالا از آن زنی بوده است.اكنون آنرا در موزه ملی ایران نگه داری میكنند

این آرامگاه
از آن .... زن.....است
بهشت بهرش باد

 

 

 

:آوانوشت كتیبه

 

 

 

منبع: كتیبه های پهلوی كازرون-اثر دكتر سیروس نصراله زاده
اطلس تاریخ ایران