سنگ نبشته بهرام دوم وكرتیر
 


این سنگ نگاره شاه ساسانی بهرام دوم و وزیرش کردر را نشان می دهد. کردر در سمت راست او ایستاده ولی بر كلاه او نقش قیچی معروف او نیست. تصویر قیچی در نقوش دیگر کردر در تاج او است ولی در اینجا كلاه او این نقش را ندارد. از کردر یك مجسمه مفرغی نیز با همان نشان كلاه كشف شده است.

یكی از پر معما ترین نگاره های بهرام دوم نگاره دو مجلس او در برمی دیلك است كه در ده كیلومتری شرق شیراز قرار دارد. در نگاره سمت چپ زن 161 سانتی متر و مرد 194 سانتی متر قد دارند. در مجلس سمت راست بهرام دوم 265 سانتی متر قد دارد. در نگاره سمت چپ با دست راست در حال دادن دیهیم به شهبانو است. هنگام بازدید پروفسور هینتس و گردگروپ از این نگاره آنها توانستند نوشته ای بسیار آسیب دیده را در سه سطر در میان دو شخصیت كشف كنند. (این پیكر اردشیر آناهید دختر بهرام) به این ترتیب بهرام دوم با خواهر تنی یا نا تنی خود ازدواج كرده است كه هر دو فرزندان بهرام اول هستند.

شخص دیگری كه گلی را به شهبانو می دهد نه شاه است نه ایزد، زیرا هم شاه هم ایزدان نشانه هایی دارند كه این شخص ندارد. شاید او نرسه عموی شهبانو و بهرام دوم كوچكترین پسر شاپور اول باشد. در نگاره دیگر شاه در مقابل آتشدانی قرار دارد و حالت احترام دارد. مقابل او فرد دیگری نیز به حالت احترام ایستاده است. جالب توجه اینكه در هیچیك از نگاره های بهرام دوم هیچ ایزدی وجود ندارد.

 
 
 

برگرفته از كتاب یافته های تازه ایران باستان-پروفسور هینتس-دكتر پرویز رجبی

اطلس تاریخ ایران