ساسانیان
 

شاپور دوم-شاپور ذوالاكتاف

 
سنگ نگاره های شاپور دوم

Coin of the Sassanid king Shapur II.

بعد از هرمز دوم ،پسرش آذر نرسه به فرمانروایی رسید،اما اشراف او را بر كنار كردند و شاپور دوم پسر دیگرش را كه هنوز كودك بود،به شاهی رساندند.عربهادر این زمان به مرزهای جنوبی كشور به قصد چپاول حمله كردند.شاپور در 16 سالگی به طاهر فرمانده اعراب تاخت و انتقام سختی از اعراب گرفت و چند قبیله عرب را به داخل ایران از جمله خوزستان و كرمان كوچ داد. از طرف آسیای مركزی قبایل خیون به ایران تجاوز كردند كه شاپور جلوی آنان را نیز گرفت.در سال 363یولیانوس امپراتور روم به ایران حمله كرد و شاپور با پیش كشیدن سیاست زمین سوخته باعث بروز قحطی در سپاه روم شد،همچنین استفاده ایرانیان از فیل عامل دیگر شكست رومیان بود .پس از مرگ اپراتور رومیان قرارداد صلحی با ایران بستند كه بین النهرین و سوریه به ایران تعلق گرفت.شاپور به ارمنستان نیز حمله میكند و مسیحیان امپراتوری ساسانی مورد آزار بسیار واقع می شوند

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز ِ شاهی
309
حمله به اعراب
حدود 320
جنگ با خیون
-
تصرف شهر آمد-دیاربكر كنونی كوچ مردم آن به خوزستان
359
نبرد با رومیان و پیروزی بر آنان
363
حمله به ارمنستان
368
حمله نا موفق مرزهای روم
371
در گذشت
379
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی