ساسانیان
 

نرسه

 

 
سنگ نگاره های نرسه

Coin of the Sassanid king Narseh.

برطبق سنگ نبشته نرسه در پایكولی،او پسر شاپوراست ولی طبری و ابن اثیر او را برادر بهرام سوم میدانند.نرسه در سال 293 در 56 سالگی به فرمانروایی رسید .در سال 296 گالریوس رومی راكه به ایران حمله كرده بود شكست داد،اما سال بعد از او شكست خورد و حتی حرمش به دست دشمن افتاد . بنا بر این تن به یك صلحنامه یكطرفه با رومیان داد كه در آن رود دجله خط مرزی شناخته شد در عین حال 5 نقطه در شرق دجله به رومیان تعلق گرفت و شاه ایران دیگر نباید دخالتی در امور گرجستان و ارمنستان بكند. این شكست باعث مرگ نرسه در سال 302 میلادی ،در 68 سالگی شد.او توانست از قدرت كردر در اداره حكومت بكاهد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز پادشاهی
293
پیروزی بر رومیان
296
شكست از رومیان
297
در گذشت
302