ساسانیان
 

بهرام سوم

 

Coin of the Sassanid king Bahram III.

بهرام سوم درسال 293 پس از در گذشت بهرام دوم در خردسالی به شاهی میرسدو پس از 4 ماه كشته می شود