ساسانیان
 

بهرام دوم

 
سنگ نگاره های بهرام دوم

Coin of the Sassanid king Bahram II.

او در 15 سالگی به شاهی رسید .احتمالا بیشتر قدرت شاهی در دست كردر بوده و او از خود اختیاری نداشته است. مدت شاهی او 17 سال بود .در زمان او كاروس امپراتور روم به ساسانیان حمله كرد و تا نزدیكی تیسفون آمد ولی به خاطر شورش سپاهیانش به قتل رسید و جانشین او دیوكلسین با بهرام پیمان صلح بست و بر پایه آن ارمنستان و بین النهرین در اختیار روم قرار گرفت

سکه بهرام دوم

سکه بهرام دوم و ملکه-موزه ملی ایران

سکه بهرام دوم

سکه بهرام دوم - موزه آذربایجان

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

به شاهی میرسد
274
كردر به مقام داور داوران میرسد
-
درگذشت كاروس امپرلتور رومی در حین حمله به سرزمین شاهی ایران
283 میلادی
شورش هرمز برادر بهرام دوم در سیستان و شكست خوردن او از بهرام دوم
287 میلادی
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی