ساسانیان
 
بهرام اول
سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

Coin of the Sassanid king Bahram I.

بهرام بزرگترین پسر شاپور بود ولی هرمز او را كنار زده بود.با مرگ هرمز اول بهرام اول در سن 58 سالگی به شاهی رسید. او به كردر مقام و منزلت بالایی داد. بهرام مانی را به زندان انداخت و او را در زندان به قتل رساند. بهرام را مردی خوش سیما و بردبار دانسته اندمدت شاهی او را از سه سال تا سه سال و سه ماه نوشته اند.

سر بهرام اول از روی جامی در موزه ارمیتاژ

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شاهنشاهی بهرام اول
274 میلادی
قتل مانی در زندان به دستور بهرام اول و به تحریك كردر
276 میلادی
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی