ساسانیان
 
یزدگرد سوم
 

Coin of the Sassanid king Yazdgard III.

یزگرد سوم در سال 632 در معبد آناهیتا در استخر تاجگذاری كرد.او در حالی بر تخت شاهی نشست كه وضعیت ایران بسیار نا بسامان بود و 25 سال از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان می گذشت ، مردم از عملكرد شاهان ساسانی بسیار ناراضی بودند و متاسفانه لشكر ایران در اثر جنگهای طولانی مدت با رومیان ناتوان و خسته بود. همه فرمانروایی یزگرد سوم در جنگ با اعراب گذشت.اعراب در سال ششصد و سی و سه میلادی وارد عراق شدند ولی یك سال بعد از ایران شكست خوردند. در نبرد بعدی به فرماندهی رستم فرخزاد ایران مغلوب شد،این نبرد قادسیه نام گرفت.یزدگرد از تیسفون به ماد گریخت و تیسفون به دست اعراب افتاد.یزدگرد در ری ، به جمع آوری سپاه برای مقابله بااعراب پرداخت و آخرین جنگ لشكر ساسانی به شكست ایران منجر شد.پس از آن یزدگرد به خراسان گریخت و بنا به روایتی به دست آسیابانی كشته شدو بدین ترتیب او آخرین شاه رسمی ساسانی بود

 
?

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز شاهی
632
جنگ با اعراب و ورود اعراب به عراق
633
شكست اعراب از ایران در جنگ جسر
634
شكست ایران از اعراب در جنگ قادسیه
636
فرار یزدگرد به ماد
637
سقوط خوزستان
640
شكست در جنگ نهاوند
641
سقوط پارس
650
كشته شدن یزدگرد سوم
651
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی