ساسانیان
 

هرمز پنجم -خسرو چهارم

Coin of Ardashir I.

پس از مرگ آذرمیدخت هرمز پنجم ،خسرو سوم،پیروز دوم و خسرو چهارم به شاهی رسیدند و هركدام مدت كوتاهی بعد با توطئه كشته شدند.در این زمان دیگر شاهزاده ای در خور وجود نداشت كه شاهی را به او دهند زیرا شیرویه همه را كشته بود

 
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی