ساسانیان
 
آذرمیدخت

Coin of the Sassanid king Azarmedukht.

خواهر پوراندخت پس از او به شاهی میرسد. آذرمیدخت را شاهی زیبا و عادل گفته اند.ظاهرا فرخ پسر اسپهبد خراسان از او درخواست ازدواج میكند ولی آذرمیدخت او را میكشد.پسر فرخ كه همان رستم فرخزاد مشهور است كه در جنگ قادسیه كشته شد به خونخواهی پدر به تیسفون می آید و پس از كام گرفتن از آذرمیدخت اورا كور میكند و سپس میكشد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

سلطنت آذرمیدخت
630