ساسانیان
 
پوراندخت

Coin of the Sassanid king Buran.

از آنجا كه پس از برادر كشی شیرویه دیگر فرزند پسری از خاندان شاهی باقی نمانده بود، دختری به نام پوراندخت به شاهی میرسد كه از دختران خسرو پرویز بود.مولفان غیر اسلامی و فردوسی حكومت او را شش تا هفت ماه گفته اند و مورخان اسلامی یك سال و چهار ماه. او پس از بستن پیمان صلح دایمی با رومیان به مرگ طبیعی مرد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

پادشاهی پوران دخت
630