ساسانیان
 

پیروز دوم

 

 

پس از مرگ آذرمیدخت هرمز پنجم ،خسرو سوم،پیروز دوم و خسرو چهارم به شاهی رسیدند و هركدام مدت كوتاهی بعد با توطئه كشته شدند.در این زمان دیگر شاهزاده ای در خور وجود نداشت كه شاهی را به او دهند زیرا شیرویه همه را كشته بود