ساسانیان
 

شهروراز

شهروراز با حمایت دولت بیزانس به تیسفون حمله كرد و شاه 7 ساله را به قتل رساند و خود را با اینكه از تخم و تركه شاهنشاهی نبود شاه خواند ولی 40 روز بعد كشته شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

حمله شهروراز به تیسفون و شاهنشاهی 40 روزه
629 م