ساسانیان
 

اردشیر سوم

Coin of Ardashir I.

اردشیر سوم، پسر خردسال شیرویه كه از مادری رومی بود در سال 628 میلادی بر تخت نشست. طبری سلطنت او را 18 ماه و مسعودی 5 ماه نگاشته است.شهربراز یكی از سرداران خسرو پرویز به بهانه آنكه در انتخاب شاه با او مشورت نشده است فرصت را غنیمت میشمارد تا سلسله ساسانی را منقرض كند.وی تیسفون را فتح كرد و شاه خردسال را به قتل رساند ولی در نهایت خودش هم پس از 40 روز كشته میشود

سکه اردشیر سوم

سکه اردشیر سوم - موزه ملک

سکه اردشیر سوم

سکه اردشیر سوم ضرب سیستان- موزه ملک

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

اردشیر سوم در 7 سالگی شاه میشود
628
اردشیر سوم به دست شهربراز كشته میشود
27 آوریل 630
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی