ساسانیان
 
شیرویه

Coin of the Sassanid king Kavad II.

قباد دوم یا شیرویه به محض رسیدن به قدرت دست به برادر كشی بی سابقه ای زد.قباد پدرش خسرو پرویز را هم به تحریك بزرگان دربار كشته بود. قباد با امپراتور روم صلح كرد و صلیب مقدس را به آنان پس داد.همه زندانیان رومی را آزاد كرد و ادسا، فلسطین و دیگر قلمروهای رومی را به آنها پس داد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشستن شیرویه به نیرنگ روحانیون دربار
628م
همه كسانی كه ممكن بود وارث شاهنشاهی شوند را كشت
628 م
بر اثر شیوع وبا در تیسفون درگذشت
628 م
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی