ساسانیان
 
بهرام ششم
مقبره یو هوانگ در چین و احتمالا تصویری از بهرام ششم

Coin of the Sassanid king Bahram VI.

بهرام ششم یا بهرام چوبین پس از آنكه به سمت تیسفون آمد شهر را تصاحب كرد و شاه شد ولی خسرو پرویز به كمك رومیان به تیسفون برگشت و بهرام به سرزمینهای شرقی فرار كرد. او تا یكسال بعد از این ماجرا نیز برای خود سكه ضرب میكرد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ
بر تخت نشستن او و شكست دادن خسرو انوشیروان
590 م
حمله خسرو پرویز به تیسفون و فرار بهرام
590 م
ضرب سكه با اینكه شاه نبود
591 م
قتل بهرام چوبین بدست تركان
591 م
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی