ساسانیان
 
خسرو دوم
سنگ نگاره های خسرو دوم

Coin of Khusrau II 'the victorious'.

خسرو دوم نتوانست مقابل بهرام چوبین بایستد و به شهر هیراپولیس گریخت و به روم پناهنده شد .او با سپاه رومی كه عمدتا ارمنی بودند به ایران بازگشت و بهرام را شكست داد.بهرام چوبین به شرق گریخت و به تحریك خسرو، تركان او را كشتند.خسرو پرویز به كین خواهی پدر پرداخت و دایی اش كه از كسانی بود كه از او حمایت كرده بود وخسرو انوشیروان را از تخت به زیر كشیده بود به ماد گریخت و در آنجا به نام خود سكه زد. بهرام چوبین هم قبل از مرگش سكه زده بود و این دو نفر كسانی به جز شاه ساسانی بودند كه جرئت كرده بودند سكه به نام خود بزنند و این نشان از ضعف حكومت میداد
خسرو پرویز قدرت خود را در دو سوی خلیج فارس گسترش داد . دولت لخمانیان وفادار به ایران شد.خسرو به دولت روم حمله كردو سوریه و فراسوی آنرا گرفت.سرداران او با سرعت حیرت آوری سوریه فلسطین آناتولی مصر و لیبی را گرفتند.در این جنگ صلیب مقدس كه در اورشلیم بود به دست ایرانیان افتاد.در ادامه جنگ امپراتور روم نیز از طریق ارمنستان به ایران حمله كرد و تا قلب ماد پیش رفت .آتشكده مقدس شیز ایرانیان را خراب كرد.سرانجام خسرو پرویز كه ظرف چند سال فتوحاتش ازهخامنشیان نیز بیشتر شده بود به فرد منفوری تبدیل شد كه نتوانسته است از آتش مقدس حمایت كند

سکه خسرو دوم

سکه خسرو دوم - موزه ملی ایران

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

خسرو به شاهی میرسد ولی در مقابل بهرام چوبین شكست میخورد و به دولت روم پناهنده میشود
590
خسرو با كمك ارتش روم سلطنت را پس میگیرد
590
دولت لخمیان تحت فرمان خسرو میشود
602
فتح سرزمینهای رومیان و به دست آوردن صلیب مقدس
604
شكست از رومیان داخل خاك ایران
622
خلع خسرو از پادشاهی
628
فتح سرزمینهای رومیان و به دست آوردن صلیب مقدس
604
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی