ساسانیان
 

هرمز چهارم

 

Coin of the Sassanid king Hormizd IV.

او پسر خسرو انوشیروان بود.خودپسند ومستبد بودو دشمنان بسیاری در دربار داشت. او به طرفداری از دهقانان و زمین داران كوچك پرداخت كه به ضرر اشراف بود. هرمز چهارم بهرام چوبین را به جنگ قوم هیاطله فرستاد و پیروزی بهرام بر ایشان شهرت بسیاری برای او آوردو این شهرت مورد تایید شاه نبود . سرانجام هنگامیكه بهرام چوبین در جنگ با رومیان موفق نبود شاه به او تهمتهای بسیاری زدوبهرام نیز به سمت تیسفون لشكر كشید.بزرگان او را از شاهی خلع كردند و پسرش خسرو پرویز را به شاهی نشاندند.

 
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی