ساسانیان
 

خسرو اول - خسرو انوشیروان

Coin of the Sassanid king Khusrau I 'deathless soul'.

خسرو در ابتدای كار طرفداران مزدك را قلع و قمع كرد سپس خود مزدك را بر دار كرد.خسرو انوشیروان در تاریخ ساسانی به فیلسوف معروف است و داستانهای زیادی از او گفته اند. او با اینكه مخالف پدر بود طرحهای توسعه پدر را دنبال كردوبه اصلاحات اقتصادی اداری ادامه داد.او باروهایی در مرزها ساخت تا اقوام همسایه به ایران حمله نكنند.باروی دشت گرگان ،گذرگاه قفقاز ،باروی غربی و دیوار اعراب از این جمله است. او سیاستی در پی زمین دار شدن دهقانان پیش گرفت.خسرو انوشیروان مقدار هنگفتی طلا از رومیان در جنگ بدست آورد،ارمنستان را زیر سلطه گرفت. خسرو اول سوریه را تاراج كرد. در شرق نیز هیاطله و تركها را شكست داد .او توسط اسرای رومی شهر انطاكیه خسرو را بنیان نهاد .تا زمان خسرو تنها یك نفر فرمانده سپاه بود ولی خسرو كشور را به چهار قسمت تقسیم كرد و برای هر قسمت یك فرمانده سپاه گماشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز شاهنشاهی خسرو اول
531
آبادانی در ایران
-
پیروزی بر رومیان و گرفتن ارمنستان
-
پیروزی بر هیاطله
557-558
پیروزی بر تركها
572-577
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی