ساسانیان
 

قباد اول - دوره دوم حكومت

 

Coin of the Sassanid king Kavad I.

پس از به زندان افتادن قباد،جاماسب به شاهی رسید، ولی همینكه قباد به كمك خواهر خود از زندان فرار كرد و با نیرویی اندك به سراغ جاماسیاب آمد ،او به نفع برادر كنار كشید و دوباره قباد بر تخت نشست . قباد ابتدا به سرزمین رومیان حمله كرد و با گرفتن غنایم خزانه خود را كمی پربار كرد.قباد دفتری به نام مدافع درویشان و دادور تاسیس كرد و به یاری فقیران پرداخت. همچنین از زمینهای زراعی نقشه برداری كرد و مالیات گیری را ساماندهی كرد. سرانجام ولیعهدی خود را به پسر بزرگش كاووس داد ولی موبدان از خسرو پسر دیگر او كه ضد مزدك بود حمایت كردند و بالاخره خسرو در جنگی بر كاووس پیروز گشت و او را كشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بازگشت قباد به شاهی
499
افول دولت هیاطله و قدرت گرفتن ساسانیان
515
تسلط بر گرجستان عربستان و عمان وقسمتهایی از امپراتوری روم
224
-
241
پایان كار قباد اول
531