ساسانیان
 
جاماسب
 

Coin of the Sassanid king Zamasp.

پس از به زندان افتادن قباد او به شاهی رسید ولی همینكه قباد به كمك خواهر خود از زندان فرار كرد و با نیرویی اندك به سراغ جاماسب آمد واو به نفع برادر كنار كشید و دوباره قباد به شاهی نشست

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع شاهی
496 م
مقابله با اصلاحات مزدكی قباد
496-499 م
بازگشت تاج و تخت به قباد
499 م