ساسانیان
 

قباد اول - دوره اول حكومت

Coin of the Sassanid king Kavad I.

در زمانی كه قباد به حكومت میرسد كشور به علت قحطی وجنگهای نافرجام در ضعف بود در این زمان مزدك فرقه گرایی در دین زرتشت را موعظه میكرد و شاه با تكیه به او قصد داشت از قدرت روحانیون دربار بكاهد. سرانجام بلاش به توطیه روحانیون در سال 496 میلادی دستگیر شد و به زندان فراموشی - انوشبرد- افتاد،سپس برادر او جاماسب به شاهی رسید

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع حكومت
488م
مشكلات اقتصادی و سیاسی
-
به زندان افتادن قباد اول
496 م