ساسانیان
 
بلاش
 

Coin of the Sassanid king Valkash.

در زمان شاهنشاهی بلاش، ساسانیان بعلت ضعف در دستگاه حكومت، در مقابل ارمنستان و قوم هیاطله در مقام ضعف قرار گرفتند. در آن دوران بلاش به قوم هیاطله خراج هم میداد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع شاهنشاهی
484م
پایان نفوذ روحانیون در امور شاه
488م