ساسانیان
 
پیروز
 

Coin of the Sassanid king Peroz.

پیروز پسر یزدگرد دوم بود.او پس از درگیری با برادرش، هرمز سوم،بر او غلبه میكند و شاه میشود .او شورش آلبانیا را سركوب كرد ولی به آنها اجازه میدهد مسیحی بمانند. سپس به جنگ هیاطله رفت و در سال 469شاه و همراهان و حرمسرا اسیر خوشنواز شاه هیاطله میشوند.در نتیجه ساسانیان سرزمینهایی را به آنها دادند تا شاه خود و خانواده او را نجات دهند ولی شاه هیاطله موبد موبدان ،قباد پسر شاه و دخترش را به عنوان گروگان نگه داشت.در این زمان قحطی نیز در سرزمین ساسانیان رواج مییابد. شاه دوباره به شرق ایران حمله میكند ولی اینبار خود و 7 تن از پسرانش و همه ارتشش نابود شدند. ساسانیان هرگز تا این اندازه ضعیف نشده بودند

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع شاهنشاهی
459م
اسارت خانواده شاهی به دست هیاطله
469م
شكست از هیاطله و مرگ شاه
484م