ساسانیان
 

هرمز سوم

پس از مرگ یزدگرد دوم دو پسر او پیروز و هرمز با هم درگیر شدند. هرمز پیروز را به خراسان فراری داد. در این دوره درگیری های داخلی حكومت را تضعیف كردوآلبانیا مستقل شد و مرزهای شرقی مورد حمله قوم هیاطله قرارگرفت.

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز پادشاهی
457م
پایان پادشاهی
459م