ساسانیان
 

بهرام پنجم -بهرام گور

 

Coin of the Sassanid king Bahram V.

شاپور بزرگترین پسر یزدگرد بعد از او به شاهی رسید ولی توسط بزرگان كشته شد و خسرو كه نسبتی با یزدگرد نداشت به شاهی رسید. اما پسر دیگر یزدگرد به نام بهرام پنجم كه از كودكی نزد پادشاه دست نشانده ایران در حیره بزرگ شده بود به ایران آمد و حكومت را از خسرو باز پس گرفت.بهرام پنجم در مشرق ایران هیاطله را شكست داد. در سال 422 میلادی پیمانی با رومیان بست كه بر اساس آن مسیحیان و زرتشتیان به راحتی در هر دو كشور زندگی كنند.همچنین د رسال428میلادی مرزبان ارمنستان را به درخواست خود ارامنه عوض كرد .او علاقه به باده گساری و شكار داشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

به تخت نشستن شاپور و توطءه خسرو
420م
شكست دادن خسرو و آغاز پادشاهی
420م
پیمان صلح با رومیان
422م
تعویض مرزبان ارمنستان
428م
مرگ بهرام گور
438م