ساسانیان
 

یزدگرد اول

Coin of the Sassanid king Yazdgard I.

او پسر شاپور سوم شاید هم شاپور چهارم بود.پس از اینكه به كمك درباریان بر تخت نشست در مقابل آنها ایستاد.بر اساس منابع دوره اسلامی، وی فردی جنگ طلب بوده است ولی منابع به جای مانده از زمان ساسانیان او را دانا و صلح جو خوانده اند. به گونه ای كه حتی آركادیوس امپراتور بیزانس به سبب رفتار دوستانه یزد گرد تربیت پسر خود را به او سپرد .یزد گرد به دیگر دینهای زمان خود اجازه حیات داد و به همین علت مورد انتقاد روحانیون زرتشتی واقع شد.ماروثا اسقف بین النهرین به او محبت داشت و همین باعث رفتار خوب او با مسیحیان گشت سرانجام در سال 420 میلادی به طرز مشكوكی در شمال خراسان جان سپرد. او سر درد همیشگی داشت و برای درمان به چشمه ای در ساو نزدیك توس رفته بود و در آنجا درگذشت

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز شاهنشاهی
399م
پذیرش دین مسیحیت به عنوان یك دین رسمی در ایران و آزادی مسیحیان در ترویج دین
410م
درگذشت شاه
420م