ساسانیان
 

بهرام چهارم

Coin of the Sassanid king Bahram IV.

او پسر شاپور دوم و برادر شاپور سوم بود كه پیش از شاهنشاهی فرمانروای كرمان بود و كرمانشاه خوانده میشد. پیمان صلحی كه در زمان شاپور سوم با رومیان در حال امضا شدن بود در زمان بهرام چهارم امضا شد..در این دوره ارمنستان به دو قسمت، تقسیم شد و هر یك از امپراتوریهای روم و ایران یك قسمت آن را از آن خود كرد.بهرام در شورش سپاهیانش به ضرب یك تیر ناشناس كشته شد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شروع پادشاهی
388 م
تقسیم ارمنستان بین ایران و روم
390م
مرگ بهرام چهارم
399م