ساسانیان
 

شاپور سوم

Coin of the Sassanid king Shapur III.

شاپور سوم 5 سال فرمانروایی كرد.در سال384م هیاتی از طرف او برای برقراری صلح میان ایران و روم به بیزانس رفت به همین دلیل در زمان فرمانروایی او میان ایران و روم صلح برقرار بود

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز فرمانروایی
383 م
صلح با روم
384 م
پایان شاهنشاهی
388 م