ساسانیان
 

اردشیر دوم

 
سنگ نگاره های اردشیر دوم

Coin of Ardashir III.

پس از مرگ شاپور دوم چون ولیعهدش شاپور سوم خردسال بود برادر شاپور دوم به شاهی رسید تا شاپور سوم به سنی برسد كه قابلیت شاهنشاهی را داشته باشد. ظاهرا این شاه از مردم مالیات نمی گرفت و به نكوكار مشهور بود .اطلاعات زیادی از اردشیر دوم نداریم. در هر دوره كه ساسانیان با رومیان درگیر نبوده اند چون مورد توجه تاریخنگاران غربی قرار نمی گرفتند و از آنجا كه خود نیز به نگارش تاریخ نمی پرداختند، اطلاع زیادی از آنها بر جای نمانده است. البته اگر هم كتابهایی در زمینه تاریخ نوشته شده بود در اتفاقات تلخ زمانه نابود گشته است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز شاهنشاهی
379
پایان شاهنشاهی
383