ساسانیان
 
اردشیر اول، موسس سلسله ساسانی
سنگ نگاره های اردشیر اول

Coin of Ardashir I.

درسال 205 میلادی بابك پدر اردشیر كه موبد آتشكده آناهید در شهر استخر بودگوزهر حاكم استخر را از تخت به زیر كشید.پسر بزرگ بابك شاپور نام داشت و ولیعهد او بود ولی به طرز اسرارآمیزی درگذشت .اردشیر كار پدر را ادامه داد و بر پارس و فراسوی آن سلطه یافت.اردوان پنجم به او حمله كرد ولی كشته شد و حكومت اشكانی منقرض گشت.به این ترتیب آخرین شاه اشكانی از اردشیر شكست خورد و سلسله ساسانی جایگزین سلسله اشكانی شد .اردشیر در شروع شاهنشاهی خود هم به كشورگشایی پرداخت وهم با رومیان درگیر شد. او توانست سرزمین وسیعی را به زیر فرمان خود درآورد

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

شكست دادن اردوان و شروع شاهنشاهی
سال 224 میلادی
فلات ایران و سواحل عربی خلیج فارس را تصرف میكند
تا 229 م
اردشیردر زمان امپراتور روم سوروس نتوانست بر رومیان غلبه كند
قبل از 240 م
مرگ امپراتور روم سوروس
سال 235 م
مناطق بین النهرین ،دورا،كاره،نصبین و هتره به تصرف ساسانیان افتاد
سال 240 م
ساخت شهر فیروز آباد
پس از شكست دادن اردوان
انتقال شاهنشاهی به پسرش شاپور و درگذشت اردشیر
سال 242 م