ساسانیان
 
شاهان ‌ساسانی
 

ساسانیان
سنگ نگاره های ساسانی
تاج شاهان ساسانی

در28 آوریل سال 224 میلادی اردشیر یكم توانست اردوان پنجم آخرین شاه اشكانی را در دشت هرمزگان شكست دهد و شاهنشاهی ساسانی را بنیاد گذاردوشروع به تسخیر سرزمینی كرد كه خود آنرا ایران مینامید. در سلسله ساسانی دین و حكومت تكیه گاه یكدیگر بودند و آنان در تمام قلمرو سیاسی خود دست به تبلیغ مذهب زدند. شاهنشاهی ساسانی مانند اسلاف خود یعنی پارتها جنگهای بسیاری با رومیها داشتند و گاه پیروز و گاه مغلوب میشدند.طبقات اجتماعی ، دین، سپاه و جنگهای غرب ایران ،اهمیت فرهنگی ایران ،یادگارهای معماری ،ظهور مانی و مزدك ،سنتهای درباری و برادركشی شاهان متاخر از خصوصیات بازر این دوره است .یزرگرد سوم آخرین شاه ساسانی در سال 651 میلادی پس از اینكه كشور خود را به عربها میدهد كشته میشود و یكبار دیگر ایران پس از اسكندر مقدونی به دست مهاجمانی غیر ایرانی می افتدو تا دوره صفویه حكومت ملی مستقلی با قابلیت تسلط ‌بركل ایران به خود نمیبیند. در عین حال اسلام نیز با اعراب به ایران آورده میشود و تحولی در زندگی مردم پدید می آورد

 

 

نام پادشاه

سال حكومت

اردشیر اول

اردشیر اول سکه اردشیر اول

 

224
-
241

شاپور اول

سکه شاپور اولسکه شاپور اول

 

241
-
272

هرمز اول

سکه هرمز اول

272
-
273

بهرام اول

سکه بهرام اول سکه بهرام اول سکه بهرام اول

 

273
-
276

بهرام دوم

سکه بهرام دوم سکه بهرام دوم سکه بهرام دوم

 

276
-
293

بهرام سوم

سکه بهرام سوم سکه بهرام سوم

 

293

نرسه

سکه نرسهسکه نرسه

 

293
-
303

هرمز دوم

سکه هرمز دوم سکه هرمز دوم

 

303
-
309

شاپور دوم

سکه شاپور دومسکه شاپور دومسکه شاپور دوم

 

309
-
379

اردشیر دوم

سکه اردشیر دوم

 

379
-
383

شاپور سوم

سکه شاپور سوم سکه شاپور سوم

 

383
-
388

بهرام چهارم

سکه بهرام چهارم سکه بهرام چهارم

 

388
-
399

یزدگرد اول

سکه یزدگرد اول سکه یزدگرد اول

 

399
-
420

بهرام پنجم

سکه بهرام پنجم

 

420
-
438

یزدگرد دوم

سکه یزدگرد دوم سکه یزدگرد دوم

 

438
-
457
هرمز سوم
457
-
459

پیروز

سکه پیروزسکه پیروز

 

457
-
484

بلاش

سکه بلاش

 

484
-
488

قباد اول - دوره اول حكومت

سکه قباد اولسکه قباد اولسکه قباد اول

 

488
-
496

جاماسپ

سکه جاماسپ

 

496
-
498/499

قباد اول - دوره دوم حكومت

سکه قباد اولسکه قباد اولسکه قباد اول

 

498
-
530

خسرو اول - خسرو انوشیروان

سکه خسرو اولسکه خسرو اولسکه خسرو اول

 

531
-
579

هرمز چهارم

سکه هرمز چهارم سکه هرمز چهارم سکه هرمز چهارم

 

579
-
590

خسرو دوم

سکه خسرو دوم سکه خسرو دوم

 

590
-
بهار 628

بهرام ششم

سکه بهرام ششمسکه بهرام ششم

 

590
-
591

بستام

سکه بستام

 

591/592
-
597

شیرویه

سکه شیرویه

 

بهار 628
-
اواخر 628

اردشیر سوم

سکه اردشیر سوم سکه اردشیر سوم سکه اردشیر سوم

 

اواخر 628
-
630
شهروراز
629
-
629

پوراندخت

سکه پوراندختسکه پوراندخت

 

629
-
631

آذرمیدخت

سکه آذرمیدخت

 

631
-
631
هرمز پنجم
631
-
632
پیروز دوم
631
-
632
هرمز پنجم - خسرو چهارم
631
-
637

یزدگرد سوم

سکه یزدگرد سوم سکه یزدگرد سوم

 

632
-
651
اطلس تاریخ ایران - تصاویر با پس زمینه سبز از موزه ملک- پس زمینه سیاه از سایت لیویوس با پس زمینه قهوه ای موزه آذربایجان