ساسانیان

تاج شاهان ساسانی

 


هر كدام ازشاهان ساسانی تاج مخصوص به خود را كه بسیار شاخص است و همچنین مشخصات فردی خاصی داشتند و باستان شناسان توانسته اند آنها را از روی سنگ نگاره هایی كه به یادگار گذاشته اند شناسایی كنند.به این ترتیب تنها راه شناسایی شاهان ساسانی شکل تاج آنها است. در سنگ نگاره های ساسانی، افراد ربانی مانند اهورامزدا نیز تاج مخصوص به خود را دارند. بازشناسی تصاویر شاهان بر سکه ها نیز از شکل تاج آنها امکان پذیر است.

تاج اهورامزدا

اهورامزدا

 
تاج شاپور اول
تاج بهرام اول
شاپور اول
بهرام اول
تاج نرسه
تاج هرمز دوم
نرسه
هرمز دوم
تاج شاپور سوم
تاج خسرو دوم
شاپور سوم
خسرو دوم
اردشیر دوم - سنگ نگاره تاق بستان
تاج شاپور دوم
اردشیر دوم
شاپور دوم
تاج بهرام دوم تاج اردشیر اول
بهرام دوم اردشیر اول

شاهان ساسانی

سنگ نگاره های ساسانی

 
اطلس تاریخ ایران