ساسانیان

تاج شاهان ساسانی

 
ساسانیان
شاهان ساسانی
سنگ نگاره های ساسانی

هر كدام ازشاهان ساسانی تاج مخصوص به خود را كه بسیار شاخص است و همچنین مشخصات فردی خاصی داشتند و باستان شناسان توانسته اند آنها را از روی سنگ نگاره هایی كه به یادگار گذاشته اند شناسایی كنند.به این ترتیب تنها راه شناسایی شاهان ساسانی شکل تاج آنها است. در سنگ نگاره های ساسانی، افراد ربانی مانند اهورامزدا نیز تاج مخصوص به خود را دارند. بازشناسی تصاویر شاهان بر سکه ها نیز از شکل تاج آنها امکان پذیر است.

 

تاج اهورامزدا اهورامزدا
تاج اردشیر اول
تاج شاپور اول
تاج بهرام اول
اردشیر اول
شاپور اول
بهرام اول
تاج بهرام دوم
تاج نرسه
تاج هرمز دوم
بهرام دوم
نرسه
هرمز دوم
تاج شاپور دوم
تاج شاپور سوم
تاج خسرو دوم
شاپور دوم
شاپور سوم
خسرو دوم
اردشیر دوم - سنگ نگاره تاق بستان
اردشیر دوم
 
 
اطلس تاریخ ایران