تپه زیویه

تپه زیویه

 
<<قبلی

ریتون به شکل چکمه- محل کشف شمال غرب ایران – موزه آبگینه - ریتون دیگری به شکل کفش در زیویه نیز دیده شده است

بعدی >>
اطلس تاریخ ایران