ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه زاغه

تپه زاغه

 

 

 

 

 

قبلی-<<

تپه زاغه - موزه باستان شناسی دانشگاه تهران-سردوک
آویز سنگی جهت نخ ریسی و دوخت

Zaghe teppe- Archaeology museum of university of Tehran

>>-بعدی
اطلس تاریخ ایران