ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه زاغه

تپه زاغه

 

 

 

 

 

قبلی-<<

تپه زاغه - موزه باستان شناسی دانشگاه تهران-اشیای تزیینی

Zaghe teppe- Archaeology museum of university of Tehran

 

>>-بعدی
اطلس تاریخ ایران