ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه زاغه

تپه زاغه

 

 

 

 

 

قبلی-<<

تپه زاغه - موزه باستان شناسی دانشگاه تهران- اشیای استخوانی5200 پ م

Zaghe teppe- Archaeology museum of university of Tehran

>>-بعدی
اطلس تاریخ ایران