ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

سگز آباد

سگز آباد

 

 

 

 

 

 
قالب سنگی تبر- سگزآباد- 1250 پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه تهران
Next >>
اطلس تاریخ ایران