تپه سگزآباد -اواخر هزاره دهم پیش از میلاد تا هخامنشی


 

 

 

دانشگاه تهران بین سالهای 1349 و 1356 در چارچوب حفاریهای دشت قزوین تپه سگزآباد را حفاری نموده است. آثار به دست آمده مربوط به اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا هخامنشی است. استقرار عصر آهن و قبرهای این دوره شناسایی شده اند.
سفال كشف شده از این تپه باستانی به نام سفال آلویی معروف است. تپه سگز آباد شرقی ترین نقطه ای است كه در آن سفال دالما دیده شده است. تکنیک سفال دالما از دره سولدوز به این محل آمده است. ارتفاع این تپه باستانی از سطح دریا در حدود 1100 متر است.

 


 

سگز آباد
سگز آباد
 
سگز آباد
سگز آباد
سگز آباد
سگز آباد
سگز آباد
سگز آباد
سگز آباد سگز آباد
سگز آباد سگز آباد
سگز آباد سگز آباد
سگز آباد سگز آباد
سگز آباد سگزآباد
سگزآباد

اطلس تاریخ ایران

منبع:باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول پیش از میلاد-دكتر حسن طلایی
تصاویر:حمید صدقی نژاد